حساب بانک ملت – شعبه آزادی

صاحب حساب : هوشنگ کریمی

شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۵۸۶۸۶۷۶۳۰

شماره حساب : ۸۴۶۳۸۴۷۲۸۵

شبای ملت           IR600120020000008463847285

حساب بانک پاسارگاد – شعبه آزادی کد۲۵۷

صاحب حساب : هوشنگ کریمی

شماره کارت: ۵۰۲۲۲۹۱۰۰۴۵۱۶۲۷۲

شماره حساب : ۱-۳۲۶۳۵۰-۸۰۰-۲۵۷

شبای پاسارگارد    IR940570025780000326350001